Egyesületi Műhelyek

Egyesületünk a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület keretei között szerveződő szakmai műhelyeket itt találja.

Tovább a cikkhez

Hilscher Hírfolyam

Kövesse az Egyesület eseményeit, híreit! Aktuális és korábbi hírek egyben megtalálhatók, böngészhetők.

Tovább a hírfolyamhoz!

Tanulmányok modul

A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület kiadványai, tanulmányai, elemzései.

HAMAROSAN!

Nyomtatás
PDF
31
máj.

A nagy megállapítások találkozója

Írta: Benkő Fruzsina. Posted in Műhelyek - A szociális munka lehetséges fejlesztési irányai

A találkozóink során lazán szoktuk tartani a kereteket: egyszerre vacsorázunk, kávézunk, csevegünk barátian, politizálunk, szépirodalmi élményeket osztunk meg, szakmázunk, motiváljuk egymást a szakmai fejlődésre, örülünk egymás sikereinek, szomorkodunk, ha valamelyikünk nehezebb helyzetbe kerül és persze tervezzük a kutatásunkat. Ezen organikus folyamat során a mai alkalommal a következő megállapítások születtek:

1. A találkozóinkról nem lehet elkésni.

2. A magyar ellátórendszer sok esetben csak akkor cselekszik, amikor a kliens már réges rég a szakadék szélére került, sőt, bizonyos helyzetekben a szociális munkásnak kell odalöknie ahhoz, hogy segíthessen.

3. A szociális szakemberekre inkább jellemző, hogy a társadalmi determinizmus felől közelítenek meg egyes problémákat, míg más szakmák inkább az egyén felelősségét keresik. Ugyanakkor a szociálisok is csak bizonyos témák esetében hajlamosabbak így tenni, például a romák vagy a hajléktalanok esetében, szemben más társadalmi problémákkal, mint például a nők elleni erőszak, ahol ők is hajlamosak az egyének szintjén keresni a felelősöket. (Ez sajnos sokszor nem az elkövetők felelősségre vonását, hanem áldozathibáztatást jelent.)

4. A gyermekvédelem bizonyos területeit előreláthatólag le fogják rombolni.

5. A negyedik pontban olvasható megállapítás miatt dühösek vagyunk.

6. A következő alkalommal, ami az utolsó találkozónk lesz a nyaralásaink előtt, összerakjuk az interjúk vázlatát, majd július első hetében útra kelünk.

7. Első állomásunk Baromállás dűlő lesz.

8. Az Erzsébetről szóló esettanulmány tartalmazni fogja az egyik helyi, egyre inkább elgettósodó utca történetét.

9. Az Elnökség június 6-án dönt a pályázatunkról.

folyt.köv..
Nyomtatás
PDF
30
máj.

A szociális munka megújított etikai kódexe

Írta: Bugarszki Zsolt. Posted in Egyesület - Főoldal

Előszó:

1. A Szociális Munka Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) a szociális munka gyakorlatát meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza.

2. Az Etikai Kódex az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatára, az Európai Szociális Kartára, az ENSZ a Gyermek Jogairól szóló Egyezményére, az Emberi Jogok Európai Egyezményére, valamint a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének Szakmai Kódexére támaszkodik.

3. Az Etikai Kódex a szociális munka folyamatában részt vevők értékeinek és emberi méltóságának megőrzését, helyreállítását és kiteljesítését szolgálja. Elősegíti a szakma elkerülhetetlen etikai dilemmáiban való eligazodást és azok feloldását.

4. A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely a szociális munkás felelősségét meghatározó etikai elveken alapul. A szociális munkás felelőssége, hogy saját kompetenciáján belül -a tevékenységének megfelelően- nyújtson szakmai, szolgáltatásokat.

5. A szociális munka jogszabályban meghatározott képesítési követelmények alapján elsajátítható szakmai ismeretekre, tapasztalatokra, készségekre és értékekre épül.

6. A szociális munkás felelőssége a kliensekkel, a munkatársakkal, az egyéb szakmák képviselőivel és a társadalmi környezettel való együttműködésre terjed ki.

7. A szociális munkás felelősséget vállal az egyének, csoportok, családok, közösségek (a továbbiakban kliens), valamint a szervezetek, intézmények érdekeinek képviseletében és lehetőség szerinti érvényesítésében.

Alapelvek

8. A szociális munkás tiszteletben tartja minden ember méltóságát, értékét, jogait.

9. A szociális munkás a kliens hátrányos meg- különböztetése nélkül végzi munkáját.

10. A szociális munkás felelőssége, az Etikai Kódexet aláíró és csatlakozó szakmai szervezetek joga és kötelessége, hogy felhívják a döntéshozók, valamint a közvélemény figyelmét mindarra, amiben a nélkülözés és a szenvedés kialakulásáért a döntéshozók, a társadalom vagy egyes intézmények felelősek, illetve amivel akadályozzák ezek enyhítését.

10/A. A szociális munkás tevékenységével, szakmai állásfoglalásai- val segíti elő a társadalmi változásokat.

11. A szociális munkás az általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles biztosítani a titoktartást és az információk felelős kezelését. Bizonyos esetekben, - bűncselekmények, és jogsértések esetén – társadalmi felelőssége, vagy egyéb kötelezettségei módosíthatják ezt a felelősséget, amit mindenkor a kliens tudomására kell hozni. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra rögzített, és az azokból kikövetkeztethető információra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre és publikációkra is vonatkozik.

12. A szociális munkás a kliens kiszolgáltatott helyzetével nem él vissza. Munkája során a segítségnyújtás a döntő, az együttműködésre kötelezett kliensekkel kapcsolatban is.

I . A kliens és a szociális munkás kapcsolata

13. A szociális munkás elsődlegesen a kliens érdekeit képviseli, emellett tiszteletben tartja mások érdekeit is.

14. A kliens és a szociális munkás együttműködése olyan formális kapcsolat keretében valósul meg, amely a bizalmon, az őszinteségen és a kliens autonómiájának tiszteletben tartásán alapul. A segítő kapcsolat során törekedni kell a klienssel való egyenrangú kapcsolat kialakítására.

15. A szociális munkás arra törekszik, hogy az általa nyújtott szolgáltatások - megkülönböztetés nélkül - mindenki számára elérhetőek legyenek.

16. A szociális munkában összeférhetetlen a szociális munkás és a kliens közötti rokoni, baráti, szerelmi, üzleti (haszonszerzésen alapuló) kapcsolat.

17. A kliens indokolt esetben megválaszthatja a szociális munkást, amennyiben az intézmény működése ezt lehetővé teszi. A szociális munkás - szakmai megfontolás után, és/vagy összeférhetetlenség esetén - megszakíthatja a segítő kapcsolatot úgy, hogy gondoskodik a kliens további szakmai segítéséről.

18. A szociális munkás arra törekszik, hogy elhárítson, kiküszöböljön és elkerüljön minden olyan befolyásoló tényezőt, amely a tárgyilagos munkavégzést gátolja.

19. A kliensek számára juttatott javakból a szociális munkás nem részesülhet.

20. Az intézmény számára juttatott javakból a szociális munkás részesülhet, amennyiben azok elosztásáról az intézmény belső szabályzatában egyértelműen határoz, és az elosztás szabályait nyilvánossá teszi.

21. A szociális munkás előzetesen tájékoztatja a kliensét az általa igénybe vett szolgáltatás esetleges anyagi feltételeiről. A szociális munkás egyéb ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el.

22. A szociális munkát folytató szervezetek nem használhatják fel a segítő folyamatot pártpolitikai célokra, vallási meggyőződés befolyásolása érdekében.

23. Amennyiben a szociális szolgáltatás igénybevétele valamilyen elkötelezettséghez kötött, azt a klienssel előre közölni kell.

24. A kliens - szociális munkásra vonatkozó - panaszát az érintett felek, bevonásával meg kell vizsgálni.

25. A szociális munkás nem avatja be a klienst a munkahelyi vitákba.

26. Amennyiben a szociális munkás tudomására jut a kliens szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó jogsérelme, bántalmazottsága, vagy a függő, kiszolgáltatott helyzetével való visszaélés, kötelessége az illetékes szervezetnél vizsgálatot kezdeményezni.

II. A szociális munkás és a szakma kapcsolata

27. Önkéntesek, laikusok, gyakornokok bevonásáért, illetve az általuk nyújtott szolgáltatások minőségéért az őket bevonó szociális munkásé, illetve az intézmény vezetőéjé a felelősség.

28. A szociális munkás felelősséggel tartozik az általa vezetett segítő folyamatért, annak minőségéért.

29. A szociális munkás nem vállalhat el olyan feladatot, amelyben tevékenységét visszaélésre vagy emberellenes célokra használhatják fel.

30. A szociális munkás arra törekszik, hogy a szociális területen tevékenykedő intézmények, szervezetek és szakemberek hálózatként együttműködjenek, a társadalmi problémák megoldása érdekében szakmaközi egyeztetéseket, fórumokat, szektor- és ágazatközi együttműködéseket hozzanak létre.

31. A szociális munkás joga és kötelessége, hogy folyamatosan nyomon kövesse a szakma fejlődését, változását, és azt alkalmazza munkájában.

III. A szociális munkás és a munkatársak kapcsolata

32. A szociális munkában és a munkatársak kapcsolatában alapvető érték az együttműködés, amely formális keretek között valósul meg. A szociális munkás tiszteletben tartja munkatársai nézeteit, tekintettel van képzettségükre és kötelezettségeikre.

33. A szociális munkás kapcsolatát munkatársaival a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg, ezek azonban nem fedhetik el a szakmai problémákat.

34. A szociális munkás szaktudását, gyakorlati tapasztalatait és szakmai információit megosztja munkatársaival, különös tekintettel a pályakezdőkre és a gyakornokokra.

35. A szociális munkás más szakemberekkel történő együttműködése során tiszteletben tartja azok kompetenciáit, ez azonban saját felelősségét az eset további vitelében nem csökkentheti.

36. A szociális munkás tiszteletben tartja munkatársai és más szakemberek a sajátjától eltérő véleményét és munkamódszerét. Kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával ad hangot.

37. Magánjellegű kapcsolata munkatársaival a szociális munkást nem befolyásolhatja abban, hogy szakmai tevékenységét legjobb tudása és meggyőződése szerint végezze.

38. A szociális munkás védi munkatársait az igazságtalan eljárásokkal szemben. Támogatja őket a kliensek és a szakma érdekei miatt vállalt összeütközésekben.

39. A szociális munkás munkatársa helyettesítésekor tekintettel van annak érdekeire, szakmai munkájára és a klienssel kialakított kapcsolatára.

40. A szociális munkás és az őt foglalkoztató intézmény, szervezet felelőssége, hogy csak feladatai ellátására alkalmas állapotban kerüljön közvetlen kliensközelbe.

IV. A szociális munkás munkahelyéhez és a társadalomhoz való viszonya

41. A szociális munkás munkahelyén az Etikai Kódex elvei, értékei érvényesítésére törekszik. Ha ennek elérésében a szociális munkást akadályozzák, akkor segítségért joga van az Etikai Kollégiumhoz fordulni. Szorgalmazza, hogy az Etikai Kódex kerüljön be az intézmény szervezeti és működési szabályzatába.

42. A szociális munkás munkahelye szakmapolitikájának és szakmai gyakorlatának javítására törekszik, növelve ezzel a szolgáltatások hatékonyságát és színvonalát. Ennek érdekében az őt alkalmazó intézmény támogatásával résztvesz esetmegbeszélő csoporton, szakmai továbbképzésen, a munkájához és egyéniségéhez legjobban illő szupervízión

43. A segítő munka során a szociális munkás védelemre jogosult a vele, az intézményével vagy a kliensével szembeni jogsértő vagy etikátlan bánásmóddal szemben. Ha etikai sérelem éri akár intézmények, akár személyek részéről, akkor kötelessége védelemért munkáltatójához, illetve annak fenntartójához, vagy az Etikai Kollégiumhoz fordulni.

44. A szociális munkás közszereplést vállalva minden esetben közli, hogy milyen minőségben, kinek a nevében (egyén, munkahely, szakma, párt, egyház, szervezet stb.) nyilatkozik, vagy cselekszik.

45. Az Etikai Kódex az aláíró szervezetek minden tagjára nézve kötelező. A szociális munkás kötelessége az Etikai Kódexben foglaltak betartása, és törekszik annak betartatására. Ez abban az esetben is kötelessége, ha nem szociális intézményben végzi munkáját. A szociális munkás a szociális munka értékeit tartja szem előtt, a munkaidőn kívül végzett egyéb tevékenységei során is.

46. A szociális munkás munkavégzése során tudatosítja környezetében a társadalmi felelősség-vállalás és -részvétel, valamint a szolidaritás fontosságát.

Záró rendelkezések az Etikai Kódexhez

1. Az Etikai Kódexet aláíró szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy tagjaik megfelelhessenek az etikai elvárásoknak és a szakmai kötelezettségeknek.

2. Az etikai alapelvek és normák nem helyettesítik a szakma működési feltételeit: · a kiépült intézményhálózatot a szükséges tárgyi feltételekkel együtt, · a szakemberek felkészültségét, · a szakmai szabályok ismeretét, · a szociális munka egyéb szabályozási szintjeit, · a szociális munka társadalmi presztízsét, · az érdekvédelmet.

3. A szociális munka Etikai Kódexe nyilvános, a szociális szolgáltatást igénybe vevők és az együttműködő intézmények, és szervezetek számára hozzáférhetővé kell tenni.

4. Az Etikai Kollégium állásfoglalásai nyilvánosságra kerülnek.

5. A Szociális Szakmai Szövetség legalább ötévente felülvizsgálja az Etikai Kódexet. A benyújtott változtatási javaslatokat szakmai nyilvánosság előtt, konferencián kell megvitatni.

Értelmező rendelkezések

Szociális munka: olyan, hivatásszerűen végzett tevékenység, melyet – a szociális, illetve a gyermekjóléti ellátórendszeren belül vagy azon kívül - személyes szolgáltatásként nyújtanak, és amely az igénybevevők problémáinak megoldásához szükséges külső és belső erőforrások komplex mozgósítására, ezzel élet- és működőképességük javítására, illetve helyreállítására irányul

Szociális munka célja: elősegíteni a társadalmi változásokat, a problémamegoldásokat az emberi jólét, a szabadság és a társadalmi igazságosság növelésében. Célja továbbá, hogy az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, azokon a pontokon avatkozzon be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel kapcsolatba kerülnek.

Szociális munkás: szakirányú egyetemi, főiskolai, alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkező munkatárs, aki szociális munkát végez.

Kliens: egyén, család, csoport, közösség, aki/amely a szociális munkás együttműködését igényli, vagy arra szorul.

Elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése 2011. április 29-én..
Nyomtatás
PDF
27
máj.

"Munkát helyben" pályázati projekt

Írta: Vucskó Bernadett. Posted in Műhelyek - A foglalkoztatás bővítés kilátásai

A Hilscher Egyesület egy olyan lehetőség előtt áll, hogy a foglalkoztatási műhely egy éves munkáját meg tudná alapozni, valamint szakmai gyakorlatot és fejlődést biztosít a tagoknak.

Ennek érdekében a Vodafone által kiírt pályázaton indul Vucskó Bernadett tagunk.

A Vodafone pályázatán csak az nyer, aki június 30-ig a legtöbb szavazatot éri el: http://apps.facebook.com/foallasuangyal/

A projektek menü alatt az oldalakon lapozva található meg a projekt, ahol le lehet adni a szavazatot rá.

Amennyiben lehetőséged van, népszerűsítsd ismerőseid körében, hogy a legtöbb szavazattal az Egyesület szakmai munkájának is teret tudjunk adni. Kérünk add le szavazatodat a "Helyben munkát!" projektre!

A projekt célja: Helyi és kistérségi szinten növelni a foglalkoztatást. Helyben tudjon elhelyezkedni az álláskereső és helyi megbízható munkaerőt kapjanak a vállalkozások. Mindezt a helyi civil társadalom bevonásával, akik ehhez a háttérszolgáltatást tudják nyújtani: gyermekfelügyelet, gyermekellátás, munkára felkészítés, oktatás stb. Közvetlen cél: elégedett munkáltatók és munkavállalók, rugalmas munkaerő-piac, a munkahely megközelítésére fordított idő megrövidül, több a szabadidőre, családra, hobbira fordítható órák száma. Közvetett cél: olyan modell kiépítése, mely adaptálható az ország bármely kistérségére. Helyi keresletet párosít az igényekhez.

A modell Budapest egyik kerületében és vonzáskörzetében valósulna meg (Csepel és környező települések). Főbb lépései: a helyi önkormányzatok együttműködését és adatszolgáltatását kérve a helyi vállalkozásokat felkeresése, igények összegyűjtése. Készül egy adatbázis és egy informatív weboldal hozzá. Ezen keresztül közvetlenül is regisztrálhatnak a vállalkozások és álláskeresők. Továbbá együttműködés kiépítése a helyi álláskeresőkkel foglalkozó intézményekkel. Helyi civil szervezeteket bevonása felmerült háttérszolgáltatás nyújtására, illetve az alternatív napközbeni ellátást nyújtók megszólítása. Az álláskeresők körében párhuzamosan felmérés az elhelyezkedést gátló tényezőkről, melyek megoldására, elhárítására a jövőben szolgáltatást lehet nyújtani, valamint a munkáltatók körében igényeiket teljes körűen felmérném. (Az egyesületi műhely végezné a felmérést.) Egy könnyen átlátható és kezelhető információs bázis jön létre, ami több egy munkaerő közvetítésnél éppen speciális elhelyezkedése és együttműködésen alapuló működése miatt.

A projekt elősegítené az álláskeresők elhelyezkedését, a munkanélküliség csökkenését, több szabadidőhöz juthatnának az elhelyezkedők... a szektorok közötti együttműködés is kialakulna.

A projekt példát mutathat az együttműködésre (helyi vállalkozások, álláskeresők, civilek, önkormányzat és intézményei) és segít a foglalkoztatási helyzet és a munkanélküliség által generált gondok megoldásában.

.

Youtube video

Facebook Like

Képek - fotók

www.flickr.com

Bottom Links

Hilscher logo

Hilscher Egyesület logo

Social Bookmarks

Twitter Facebook flickr RSS-Feed

Posta, e-posta

Hischer Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Pázmány Péter sétány 1/A
1117 Budapest

E-mal: hilscher1989@gmail.gom
Web: www.hilscher.hu

Küldj e-mail-t